Πορίσματα

Σύμφωνα με την παρ. 1γ του άρθρου 55 του ν. 4009/2011, τα πορίσματα του Συνηγόρου του Φοιτητή δημοσιεύονται στο διαδικτυακό τόπο του ιδρύματος, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 2472/1997 (Α’ 50), για την προστασία προσωπικών δεδομένων.