Για το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021 Συνήγορος Φοιτητή στο ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. είναι η κ. Νικολέτα Ράτσικα, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Κοινωνικής εργασίας της της Σχολής Επιστημών Υγείας.

Η κ. Ράτσικα   ορίστηκε Συνήγορος Φοιτητή με την με αρ. πρωτ.   ΧΧΧΧ/ΧΧ-09- 2020 Απόφαση του Πρύτανη του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. κατόπιν της υπ. αρ. ΧΧ/ΧΧ-09-2020 (Θέμα ΧΧο) Πράξης της Συγκλήτου του Ιδρύματος.